Leaderboard B1

ข้อกำหนด และเงื่อนไข

การใช้เว็บไซต์ และบริการของเว็บไซต์ blazinglove.com (เรียกว่า เว็บไซต์) การนำเสนอข้อมูล และรูปภาพ อยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ท่านยอมรับว่าท่านเป็นเจ้าของภาพ ข้อมูล ต่างๆ ที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์

2. การใช้บริการ การเยี่ยมชม blazinglove.com เป็นการแสดงเจตนายอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ รวมทั้งกฏ และข้อจำกัดการใช้บริการของ blazinglove.com ทุกประการอย่างต่อเนื่อง

3. ท่านตกลงที่จะไม่นำรูปภาพบุคคลอื่นมาใช้ เพื่อวัตถุประสงค์อื่น อันเป็นการละเมิดสิทธ์ของบุคคลนั้นๆ ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง เสียหาย ทำให้บุคคลใดๆ หลงเชื่อ หรือเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับสถานะของท่าน ทั้งนี้เว้นเสียแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบุคคลนั้นๆ

4. ท่านตกลงที่จะใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฏหมาย และไม่ขัดกับศีลธรรม หรือจารีตประเพณีอันดีงามของประเทศ

5. ท่านตกลงที่จะไม่กระทำการใดๆ อันอาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ หรือก่อให้เกิดความเสียหาย หรือความยุ่งยาก หรือความรำคาญอื่นใดแก่บุคคลอื่น และเว็บไซต์

6. ท่านตกลงใช้เว็บไซต์ และนำเสนอข้อมูลด้วยความระมัดระวัง และรับรู้ข้อกำหนดของเว็บไซต์

7. blazinglove.com สงวนสิทธิในการโอนบริการ และบริการพิเศษของ blazinglove.com รวมทั้งสิทธิและหน้าที่ของ blazinglove.com ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แก่บุคคลภายนอก โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องได้รับอนุญาตจาก "ผู้ใช้บริการ"

8. เว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกอย่างต่อบุคคลใดๆ อันเกิดจากเว็บไซต์ หรือจากข้อมูล หรือคำแนะนำของเว็บไซต์ การดาวน์โหลด การรับ-ส่งข้อมูล การเชื่อมโยงเว็บไซต์ การทำธุรกรรม หรือการอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับเว็บไซต์หรือการใช้เว็บไซต์ หรืออันเกี่ยวเนื่องกับการใช้สิทธิของเว็บไซต์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์หรือสิทธิที่เว็บไซต์มีตามกฎหมาย

9. ท่านตกลงที่จะสละสิทธิในการดำเนินคดีแพ่ง และคดีอาญาทุกประการต่อเว็บไซต์ เจ้าของเว็บไซต์ และตัวแทนของเว็บไซต์ อันเนื่องมาจากกิจกรรมหรือเหตุตามที่ระบุไว้ในข้อ 8 หรือเหตุอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์

10. เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และท่านยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าว

11. เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิในการไม่อนุมัติ ยกเลิก หรือระงับการใช้งานหรือสถานะสมาชิกของท่าน ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือเป็นการถาวร โดยไม่จำเป็นต้องมีเหตุผล และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

12. เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อมูลและ / หรือรูปแบบการแสดงใดๆ ของข้อมูลท่านไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัว และรูปภาพ หรือข้อมูลตามที่เว็บไซต์เห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

13. เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิในการชี้แจงหรือทำความเข้าใจกับผู้ใช้เว็บไซต์ หรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวกับท่านตามความเหมาะสมในกรณีที่เห็นว่ามีความจำเป็น เช่น กรณีที่ท่านเห็นว่ามีการทำผิดเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ กรณีที่มีการ้องเรียนหรือกรณีอื่นใด ทั้งนี้ไม่ว่าจะผ่านมาทางเว็บไซต์ อีเมล์ หรือผ่านการสื่อสารวิธีการอื่นใด ทั้งนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

14. เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบข้อมูลของท่าน จัดส่งข้อมูลของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่พนักงานของรัฐ หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติตามกฏหมาย หรือเมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ท่านได้กระทำการใดๆ อันเป็นการผิดเงื่อนไขของการใช้เว็บไซต์ หรือในการที่ท่านอาจกระทำผิดกฏหมาย หรือการกระทำการอันเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่เห็นว่าเหมาะสม

15. เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกข้อเสนอของเว็บไซต์ หรือของบุคคลใดที่ได้กระทำผ่านเว็บไซต์ โดยไม่ต้องแจ้งใ้ห้ท่านทราบล่วงหน้า

16. สิทธิของ "ผู้ใช้บริการ" ขึ้นอยู่กับกฏหมายและนโยบายการใช้งานของ blazinglove.com นี้ การยุติข้อโต้แย้งและข้อพิพาทต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและการตัดสินใจของ blazinglove.com เพียงผู้เดียว

17. การใช้เว็บไซต์นี้ และการระงับข้อพิพาทนั้นให้ใช้บังคับตามกฏหมายไทย

 

Leaderboard B2
 

ยินดีต้อนรับสู่

เบลซซิ่งเลิฟ

อย่าลืมกดไลค์เพจของเรานะครับ